STATUT

Postanowienia ogólne 


§ 1 

Fundacja pod nazwą KiDs, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

Katarzynę Stadnik

Dorotę Herman

zwanych dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Miśkiewicz w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Pawia 18A, w dniu 19 października 2018 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem a przewodnią ideą są etyczne wartości ogólnoludzkie, społeczne, religijne, kulturowe i rodzinne, służące zdrowiu i szczęściu każdego człowieka.

Fundacja w swym działaniu kieruje się zasadą tolerancji i poszanowania godności, praw i wolności człowieka.

Fundacja jest życzliwie nastawiona do świata, wrażliwa na krzywdy i nieszczęścia osób bez względu na stan zdrowia fizycznego, psychicznego, poziom intelektualny i status społeczny.

§ 2 

Fundacja ma osobowość prawną. 

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Kraków 

Pierwsza placówka znajduje się w mieście Łodzi

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji. 

§ 6

Cele statutowe Fundacji: 

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

Działania na rzecz osób wychowujących dzieci

Reprezentowania rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym

Działania na rzecz polityki prorodzinnej

Integracji środowiska rodziców

Kształtowania poczucia odpowiedzialności za ochronę praw człowieka

Edukacji i rozwoju kobiet, mężczyzn oraz dzieci

Wsparcia w kwestiach spraw rodzinnych

Zbliżania pokoleń

Poradnictwa obywatelskiego i doradztwa psychospołecznego

Działalności charytatywnej

Ochrony i promocji zdrowia kobiet, mężczyzn oraz dzieci

Aktywizacji zawodowej kobiet oraz mężczyzn

Edukacji seksualnej

Działalności w sferze kultury, sztuki i tradycji (muzyka, taniec, sztuki wizualne, wzornictwo, animacja społeczno-kulturalna, edukacja kulturalna)

Przeciwdziałania patologiom społecznym (ochrona zdrowia, profilaktyka uzależnień)

Budowania nowoczesnej świadomości kobiet i mężczyzn

Promocji i organizacji wolontariatu

wsparcie dla Organizacji pozarządowych (zakładanie fundacji, stowarzyszenia, sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów, księgowość, zarządzanie finansami, dostarczanie informacji o źródłach finansowania, pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków, zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych),

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wypoczynku dzieci i młodzieży

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Turystyki i krajoznawstwa

Porządku i bezpieczeństwa publicznego

Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

Ratownictwa i ochrony ludności

Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Upowszechniania i ochrony praw konsumentów

Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej

Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej

Propagowania wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi zmierzającą do realizacji celów statutowych

Zabieranie, poprzez swoich przedstawicieli, głosu i wyrażanie stanowiska na forum publicznym w sprawach będących przedmiotem działania stowarzyszenia

Wspieranie opiekunów wychowujących dzieci

Organizowanie debat na forum publicznym dotyczących celowości zmian prawie w szczególności w Ustawach z zakresu pomocy społecznej, polityki rodzinnej, kodeksu karnego i pozostałych przepisów wymagających zmian legislacyjnych

Współpracę z mediami w celu zapoznania opinii publicznej z problemami wynikającymi z obowiązującego prawa, które nie jest dostosowane do obecnej sytuacji społecznej

Organizację programów edukacyjnych, warsztatów twórczych, dyskusji, wykładów, kursów, odczytów, wydarzeń kulturalnych, konferencji, spotkań oraz akcji protestacyjnych służących celom statutowych,

Opiniowanie aktów prawnych,

Lobbing na rzecz realizacji celów statutowych,

Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o podobnym charakterze i celach, nawiązywanie kontaktów oraz współpracy ze społecznościami z innych krajów, w tym poprzez współpracę z organizacjami polskimi i międzynarodowymi w zakresie celów statutowych,

Promocję i wspieranie działań na rzecz integracji i współpracy międzynarodowej,

Organizację poradnictwa obywatelskiego, psychologicznego i społecznego,

Organizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podejmowanie działań zwiększających świadomość prawną społeczeństwa,

Organizacja kampanii i akcji informacyjnych oraz pijarowych promujących cele statutowe,

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych,

Prowadzenie stron internetowych tematyce związanej z celami statutowymi,

Wspieranie i promowanie działalności badawczo-naukowej wspomagającej realizację celów statutowych,

Współpracę ze środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym, a także z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami kobiet, mężczyzn oraz dzieci,

Organizowanie działań dobroczynnych,

Organizowanie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych,

Tworzenie i prowadzenie infrastruktury zapewniającej realizację celów statutowych,

Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi,

Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,

Organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową Stowarzyszenia,

Organizowanie czasu wolnego dla kobiet i ich rodzin,

Pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia od instytucji oraz z funduszy krajowych i zagranicznych

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.

Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, organizacji i instytucji zbieżną z jej celami. 

Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).

Majątek i dochody Fundacji. 

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

darowizn, spadków, zapisów,

dotacji i subwencji oraz grantów,

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

dochodów z majątku Fundacji.

ze środków zgromadzonych na rachunkach (odsetki)

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 2019 r.

§ 11

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji. 

§ 12

Władzami fundacji są: 

Rada Fundacji,

Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji. 

§ 13

Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

Rada składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorki oraz ustalają pełnione w niej funkcje. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją również Fundatorki i ustalają ich funkcje.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Fundatorki.

Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,

d. śmierci członka.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie

§ 14

Do zadań Rady Fundacji należy: 

nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu

§ 15

Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 

Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Powiadomienie do członków Rady Fundacji zostanie wysłane pocztą elektroniczną nie później niż 7 dni przed zwołaniem posiedzenia

Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 17

Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.  

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorki. Kolejny skład jest wybierany przez Radę Fundacji.

Fundatorki mogą pełnić funkcje w Zarządzie Fundacji

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. odwołania przez Radę Fundacji.

Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 18

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

Do kompetencji Zarządu należy:

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

realizacja celów statutowych,

sporządzanie planów pracy i budżetu,

sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji

  podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. 

O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, powiadomienia powinny zostać wysłane tydzień przed planowanym posiedzeniem pocztą elektroniczną . Posiedzenie zwołuje Prezes

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Członkowie Zarządu z tytułu pełnionej funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie , którego wysokość ustalona zostanie przez fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.Sposób Reprezentacji

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, również majątkowych może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. 

W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorki, jednomyślną uchwałą. Zmiany statutu mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień w tym także celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

Uprawnienia Fundatorek

§ 21

W razie zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość działania którejś z Fundatorek ( jak śmierć, utrata zdolności do czynności prawnych) ich wszystkie uprawnienia przejmują ich pełnoletnie dzieci.  

Połączenie z inną fundacją.

§ 22

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

Likwidacja Fundacji. 

§ 24

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

Kraków, dnia 24 grudnia 2018 r.


Page was started with Mobirise